06-54376380 info@silvavir.com

Wat we voor jou kunnen betekenen

Artist impressions en fotoinpassingen

Naast ecologisch onderzoek bieden wij ook de mogelijkheid om toekomstige plannen te visualiseren in de huidige situatie. Dit kan als overlay op een kaart of luchtfoto, maar veel sprekender is een foto-impressie waarbij een foto van de huidige situatie wordt aangepast aan uw toekomstige plannen. Zie ook Informatie Visualisatie

Burgerparticipatie

Silvavir ondersteund overheidsinstanties en overige partijen met innovatieve natuur gerelateerde projecten die burgers actief betrekken bij de natuur in hun nabije leefomgeving. Lees meer

Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol

e-DNA bemonstering

e-DNA bemonstering

Faunavoorzieningen

Silvavir ontwerpt, realiseert en beheert duurzame faunavoorzieningen voor verschillende beschermde diersoorten.
Faunavoorzieningen kunnen worden ingezet als mitigerende maatregel bij het verkrijgen van ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Silvavir denkt graag mee met het ontwerpen en realiseren van soortspecifieke voorzieningen waarbij Natuurinclusief ontwerpen uiteraard de voorkeur heeft. Op de volgende pagina kunt u meer informatie vinden: 
Lees meer

Gierzwaluw inventarisaties

Gierzwaluw inventarisaties

GIS ruimtelijke analyses

Met behulp van GIS is het mogelijk om in het veld verkregen gegevens verder te analyseren. Hierbij valt te denken aan foerageer-afstanden en -oppervlakten per nacht, het aantal soortwaarnemingen in relatie tot het gebruiksdoel van verschillende gebouwen of het aantal adressen wat binnen een bepaalde zone of gebied valt. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt! Zie ook Geo-Informatie

Inventarisatie kleine marterachtigen

Inventarisatie kleine marterachtigen

Inventarisatie rugstreeppad

Inventarisatie rugstreeppad

Kaartontwerp

Heldere kaarten zeggen meer dan een rapport van 100 pagina’s. Daarom zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen van heldere en duidelijke kaarten die in één oogopslag kunnen laten zien wat de kern van het onderwerp behelst. Uiteraard houden wij rekening met de toepassing van de kaart, zodat deze in een rapport net zo goed is te lezen als een versie die is bedoeld voor de keukentafel.

Voor meer informatie kunt u kijken bij Geo-Informatie

Live trapping kleine grondgebonden zoogdieren

Live trapping kleine grondgebonden zoogdieren

Quickscans

Met een flora en fauna quickscan toetst Silvavir of er rekening dient te worden gehouden met de Wet natuurbescherming (Wnb) in het kader van een ruimtelijke ingreep. Lees meer  

Vleermuisonderzoek

Silvavir beschikt over ruime ervaring met onderzoek naar foerageer-, migratie- en verblijffuncties van vleermuizen en voorziet projecten van deskundige advies.  Lees meer

Wildcamera monitoring

De ecologen van Silvavir zijn expert op het gebied van wildcamera’s betreffende onderzoek naar grondgebonden zoogdieren. Lees meer

Onze Work Flow

Offerte

In overleg bepalen we de samenwerking en spreken we een vergoeding af.

Korte lijntjes

Tussentijdse communicatie en updates van stand van zaken

Oplevering

Centrale terugkoppeling van eindresultaten

Menu

Home
Diensten
Projecten
Publicaties
Nieuws
Over ons
Contact

Direct naar

Vleermuiskast Silvavir VK01
Project Wildcamera
Welke wildcamera kopen?
Contactgegevens

Silvavir ecologisch advies

info@silvavir.com
06-54376380


KVK: 51842866
BTW: 8501.96.437B02
Bank: NL88 TRIO 0198 4660 80

Volg ons