0570-244037 info@silvavir.com

Wat we voor jou kunnen betekenen

Silvavir Ecologisch Advies is meedenkend, zeer flexibel en schakelt snel om je tot dienst te zijn. Hieronder staan voorbeelden van diensten waarvoor wij beschikbaar zijn. Vraag vrijblijvend om advies of een offerte bij een van onze adviseurs.

Detachering
Wij staan open voor het uitlenen van onze ervaren adviseurs aan externe derde partijen. Voorwaarde is uiteraard dat er een klik is. Een handige manier om in piektijden voor langere tijd ervaren mensen van Silvavir Ecologisch Advies in te vliegen.
Wildcamera monitoring

De ecologen van Silvavir zijn expert op het gebied van wildcamera’s betreffende onderzoek naar grondgebonden zoogdieren. Lees meer…

Vleermuisonderzoek

Silvavir beschikt over ruime ervaring met (verkennend) onderzoek naar foerageer-, migratie- en verblijffuncties van vleermuizen en voorziet projecten van deskundige advies.  Lees meer…

Live trapping kleine grondgebonden zoogdieren
Sinds 2007 vangen we op regelmatige basis kleine grondgebonden zoogdieren met live traps. In Nederland betreft dit meestal gerichte planstudies naar waterspitsmuis of noordse woelmuis. Ook vangen we al jaren veldmuizen op de luchthaven Schiphol en hebben we in het verleden honderden muizen gehanteerd in de tropen.
e-DNA bemonstering
Silvavir Ecologisch Advies heeft jarenlange ervaring met het nemen van samples voor e-DNA. Wij verzamelen in opdracht grondmonsters en watermonsters voor soorteninventarisatie en zijn gespecialiseerd in het vinden van woelmuizenkeutels voor verspreidingsonderzoek naar noordse woelmuis.
Carthografie en Kaartontwerp

Heldere kaarten zeggen meer dan een rapport van 100 pagina’s. Daarom zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen van heldere en duidelijke kaarten die in één oogopslag kunnen laten zien wat de kern van het onderwerp behelst. Uiteraard houden wij rekening met de toepassing van de kaart, zodat deze in een rapport net zo goed is te lezen als een versie die is bedoeld voor de keukentafel.

Voor meer informatie kunt u kijken bij Geo-Informatie

Artist impressions en fotoinpassingen

Naast ecologisch onderzoek bieden wij ook de mogelijkheid om toekomstige plannen te visualiseren in de huidige situatie. Dit kan als overlay op een kaart of luchtfoto, maar veel sprekender is een foto-impressie waarbij een foto van de huidige situatie wordt aangepast aan uw toekomstige plannen. Zie ook Informatie Visualisatie

Quickscans

Bij bouw, verbouw, renovatie, verduurzaming en sloop is het doorgaans verplicht om de geplande werkzaamheden te toetsen aan de Wet Natuurbescherming (Wnb). Met een Ecologische quickscan wordt een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar potentieel aanwezige beschermde plant- en diersoorten op de locatie EN in hoeverre geplande werkzaamheden effect zullen hebben op deze soorten. Lees meer…

Burgerparticipatie

Silvavir ondersteund overheidsinstanties en overige partijen met innovatieve natuur gerelateerde projecten die burgers actief betrekken bij de natuur in hun nabije leefomgeving. Lees meer…

Natuureducatie

Natuureducatie is een mooie manier om kinderen en volwassen bij de natuur in hun eigen omgeving te betrekken. Silvavir verzorgt o.a. projecten voor scholen en produceert educatieve filmpjes. Lees meer…

Ecologisch werkprotocol
Welke maatregelen moeten er bij werkzaamheden worden getroffen om ongewenste effecten op flora- en fauna te voorkomen? Verstoring van beschermde soorten of vernieling van hun verblijfplaatsen kan vaak met voortschrijdend inzicht en een helder werkprotocol worden voorkomen.
Ecologische begeleiding
Als er beschermde soorten in het werkgebied aanwezig zijn voorkomt een goede ecologische begeleiding deze onnodig worden verstoord of gedood. Vaak betreft het de begeleiding van een helder ecologisch werkprotocol.
Faunavoorzieningen

Silvavir ontwerpt, realiseert en beheert duurzame faunavoorzieningen voor verschillende beschermde diersoorten.
Faunavoorzieningen kunnen worden ingezet als mitigerende maatregel bij het verkrijgen van ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Silvavir denkt graag mee met het ontwerpen en realiseren van soortspecifieke voorzieningen waarbij Natuurinclusief ontwerpen uiteraard de voorkeur heeft. Op de volgende pagina kunt u meer informatie vinden:  Lees meer…

Huismusonderzoek

Bij zaken als renovatie of sloop van gebouwen is het van belang dat er een zorgvuldige inventarisatie wordt uitgevoerd naar de broedlocaties, rustplaatsen en functioneel leefgebied van huismussen. Silvavir ecologisch advies kan uw project begeleiden op het gebied van (verkennende) inventarisatie en natuurwetgeving. Lees meer…

Gierzwaluwonderzoek

Bij zaken als renovatie of sloop van gebouwen is het van belang dat er een zorgvuldige inventarisatie wordt uitgevoerd naar de broedlocaties en rustplaatsen van gierzwaluwen. Silvavir ecologisch advies kan uw project begeleiden op het gebied van (verkennende) inventarisatie en natuurwetgeving. Lees meer…

Ruimtelijke analyses met GIS

Met behulp van GIS is het mogelijk om in het veld verkregen gegevens verder te analyseren. Hierbij valt te denken aan foerageer-afstanden en -oppervlakten per nacht, het aantal soortwaarnemingen in relatie tot het gebruiksdoel van verschillende gebouwen of het aantal adressen wat binnen een bepaalde zone of gebied valt. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt! Zie ook Geo-Informatie

Inventarisatie kleine marterachtigen

In samenwerking met oa. de Zoogdiervereniging, Stichting Struikrover en provincies werken doorlopend we aan het verder ontwikkelen en testen van onderzoeksmethoden. Silvavir Ecologisch Advies zit in de klankbordgroep voor de opgestelde handreiking kleine marterachtigen van de provincie Noord-Holland en Noord-Brabant. Ook schreven wij een beheerwijzer – landschappelijke maatregelen voor kleine marterachtigen.

Inventarisatie rugstreeppad

Bij ruimtelijke ingrepen is het van belang dat er een zorgvuldige inventarisatie wordt uitgevoerd naar de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen en functioneel leefgebied van de rugstreeppad. Silvavir ecologisch advies kan uw project begeleiden op het gebied van (verkennende) inventarisatie en natuurwetgeving.

Habitat management op luchthavens

Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring op de luchthaven Schiphol rondom ecologisch onderzoek en luchtverkeersveiligheid. Faunaonderzoek is noodzakelijk om te monitoren of het huidige terreinbeheer de gewenste effecten bereiken. Met de uitkomsten en bevindingen van ons onderzoek spelen we een adviserende rol rondom innovatie in gevoerde habitat management. Lees meer…

Onze Work Flow

Offerte

In overleg bepalen we de samenwerking en spreken we een vergoeding af.

Korte lijntjes

Tussentijdse communicatie en updates van stand van zaken

Oplevering

Centrale terugkoppeling van eindresultaten