0570-244037 info@silvavir.com

Onderzoek naar het populatieverloop van veldmuizen op Schiphol Airport

door | aug 7, 2018

De graspercelen op de luchthaven van Schiphol Airport vormen een prima biotoop voor veldmuizen (Microtus arvalis). De aanwezige veldmuizen zijn een bron van voedsel en zij trekken roofvogels aan. De aanwezigheid van deze vogels op de start- en landingsbanen is ongewenst omdat zij een gevaar vormen voor de luchtverkeersveiligheid. Schiphol Airport probeert daarom de veldmuisstand op hun terreinen tot een aanvaardbaar minimum te houden. Zo is de aantrekkingskracht op roofvogels en de kans dat zij in aanvaarding komen met vliegtuigen zo klein mogelijk.

 

Schiphol zet gerichte beheersmaatregelen in om hun terreinen ongeschikt(er) te maken voor veldmuizen. Om de effecten van de ingezette beheersmaatregelen op veldmuizen te kunnen evalueren is het noodzakelijk de veldmuizenpopulatie te meten. Er worden in opdracht van Schiphol Airport door Silvavir Ecologisch advies verschillende onderzoeksmethoden voor het monitoren  van de veldmuizenstand ingezet.

 

Binnen permanent gemarkeerde onderzoeklocaties wordt er op de luchthaven maandelijks met een vaste methodiek naar sporen en holletjes van veldmuizen gezocht. Deze veldmuizenmonitoring wordt gecombineerd met de Heropende Gaatjes-mehode. Dit is een methodiek waarbij binnen hetzelfde oppervlak alle veldmuizenholletjes worden dichtgestopt met zand en een dag later wordt gecontroleerd welk percentage hiervan weer heropend is. Dit geeft een maat voor activiteit van de aanwezige veldmuizen.

 

 

 

 

Om een nog scherper beeld te krijgen van populatiegrootte en populatieverloop van veldmuizen op Schiphol worden in het voorjaar en najaar gerichte vangacties met inloopvallen uitgevoerd. Hierbij worden  veldmuizen levend gevangen met Longworth live traps.

 

 

Veldmuizen zijn het stapelvoedsel van veel roofvogels en er is een correlatie tussen hun aantallen en de aanwezigheid van predatoren en hun broedsucces. Ook op Schiphol Airport worden schommelingen in aantallen veldmuizen en aantallen roofvogels aan elkaar gerelateerd. Blauwe reiger, buizerd en torenvalk zijn de belangrijkste muisgerelateerde roofvogelsoorten op Schiphol Airport. Silvavir ecologisch advies voert periodieke vogeltellingen uit volgens een vaste transect methodiek. Alle baanvakken worden per telling systematisch doorkruist en per baanvak wordt gespeurd naar aanwezige vogels. De gegevens van de monitoring worden ingevoerd in het beheersysteem van Schiphol Airport en zijn sturende voor het gevoerde beheer.