0570-244037 info@silvavir.com

De rugstreeppad (Bufo calamita) is een typische pioniersoort; een soort die een gebied koloniseert waar het niet eerder voorkwam. Je vind ze op gebieden met een hoge natuurlijke of door mensen ingebrachte dynamiek. Door een gebrek aan natuurlijke dynamiek in Nederland, is het voorkomen van de rugstreeppad sterk afhankelijk van menselijke ingrepen. De rugstreeppad is een in Nederland beschermde diersoort. Bij ruimtelijke ingrepen dient er dan ook rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van de rugstreeppad. Daarvoor moeten voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of functioneel leefgebied van de rugstreeppad in beeld worden gebracht. Zodoende kan er rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de rugstreeppad. Het inventariseren van deze paddensoort kan op verschillende manieren, op verschillende momenten. De meest geschikte methode is het aantonen van voortplantingsplaatsen in de periode van 15 april-31 juli, door te luisteren naar kooractiviteiten en/of te zoeken naar eisnoeren, larven en juvenielen. Een minder geschikte methode is het inventariseren van exemplaren gedurende de zomer en herfst. Dit vergt namelijk meer onderzoeksinspanning en is lastiger om met voldoende zekerheid de afwezigheid van rugstreeppadden aan te tonen.

Silvavir ecologisch advies begeleidt projecten op het gebied van (verkennende) soorteninventarisatie en natuurwetgeving. Wilt u advies over onderzoek naar de rugstreeppad? Neem dan contact met ons op.

Het is leuk als je dit bericht deelt!