0570-244037 info@silvavir.com

Ecologische quickscan

Wanneer in Nederland gebouwd, gesloopt of verbouwd wordt, komt men al snel in aanraking met de Omgevingswet. Deze wet zorgt ervoor dat planten en dieren in Nederland beschermd worden en dat men niet maar zo werkzaamheden kan uitvoeren zonder dat er wordt gekeken wat de effecten hiervan zijn op natuur in het algemeen en beschermde soorten in het bijzonder.

Om inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten binnen een plangebied, zal een ecologische quickscan moeten worden uitgevoerd. De quickscan staat aan de basis van het vergunningstraject dat nodig is om de werkzaamheden vanuit ecologisch oogpunt doorgang te laten geven.

Silvavir kan deze ecologische quickscan en het eventuele nadere onderzoek wat daaruit voortvloeit voor u uitvoeren.
Een ecologische quickscan bestaat bij Silvavir altijd uit de volgende onderdelen;

  1. Een bureau studie op basis van gegevens uit onder meer de Nationale Databank voor Flora en Fauna (NDFF).
  2. Een veldbezoek door een ervaren ecoloog die de gegevens uit de bureaustudie zal toetsen aan de situatie ter plaatse.
  3. Een heldere omschrijving van de werkzaamheden
  4. Een impact inschatting van de werkzaamheden op de gunstige staat van instandhouding van de potentieel aanwezige beschermde soorten.
  5. Een toetsing aan de Omgevingswet en welke artikelen mogelijkerwijs worden overschreden door de impact van de werkzaamheden op aanwezige beschermde soorten.
  6. Conclusies en aanbevelingen. Hierin wordt beschreven welke vervolgstappen mogelijk noodzakelijk zijn om het plan ten uitvoer te brengen.

Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen. Bron: Ministerie van Economische zaken

Wanneer op een locatie het vermoeden bestaat dat er beschermde soorten aanwezig zijn, zal een inschatting worden gemaakt van de effecten van de werkzaamheden op die soorten. Mochten er grote effecten te verwachten zijn, dan is een nader onderzoek naar de feitelijke aanwezigheid van de betreffende soorten nodig.

Op basis van de uitkomst van de nadere onderzoeken, kan het noodzakelijk zijn om een vergunning aan te vragen voor het verstoren, of vernietigen van verblijfplaatsen van soorten. Vaak kunnen werkzaamheden plaats vinden binnen een bepaalde periode, maar het kan ook gebeuren dat het behalen van een vergunning erg lastig is.

Natuurlijk kan het óók voorkomen dat er op een locatie geen vermoeden is van de aanwezigheid van beschermde soorten, óf dat de werkzaamheden geen of weinig impact zullen hebben op de soort. In die gevallen zal een nader onderzoek niet noodzakelijk zijn en volstaat enkel de uitvoer van de ecologische quickscan om de werkzaamheden vanuit ecologisch oogpunt doorgang te kunnen verlenen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!