0570-244037 info@silvavir.com

De huismus (Passer domesticus) is een algemene en welbekende standvogel dat jaarrond aanwezig is in Nederland. Deze vogelsoort is sterk geassocieerd met mensen. Ze broeden in of tegen gebouwen en zijn sterk afhankelijk van voedsel dat door de mens wordt aangeboden. Net als de gierzwaluw, is de huismus zeer honkvast en zijn de nesten jaarrond beschermd. Bij zaken als renovatie of sloop van gebouwen is het daarom van belang dat er een zorgvuldige inventarisatie wordt uitgevoerd naar de broedlocaties, rustplaatsen en functioneel leefgebied (zoals foerageergebieden en slaapplaatsen) van huismussen. Zodoende kan er rekening worden gehouden met de aanwezigheid van huismussen en het beschermingsregime. Inventarisaties naar zingende exemplaren vinden plaats tussen 1 april en 15 mei.

Silvavir ecologisch advies begeleidt projecten op het gebied van (verkennende) soorteninventarisatie en natuurwetgeving. Wilt u advies over huismusonderzoek? Neem dan contact met ons op.

Het is leuk als je dit bericht deelt!