0570-244037 info@silvavir.com

Project: SMP onderzoek in samenwerking met Ecoquickscan

 

Silvavir ecologisch advies gaat graag de samenwerking aan met partijen zoals gemeenten, bedrijven en andere ecologische adviesbureaus. Het bouwen aan een goed netwerk, het delen van ervaring en kennis werpt vaak zijn vruchten af. Het afgelopen jaar is Silvavir de samenwerking aangegaan met Ecoquickscan in verband met nadere ecologische onderzoeken ten behoeve van SMP (Soort Management Plan) in de provincie Overijssel.

Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen worden nog veel losse ecologische onderzoeken gedaan. Met een eventuele vergunningsaanvraag, het opstellen van een werkprotocol en de uit te voeren compenserende maatregelen kan zo’n proces veel tijd gaan kosten. Dat kan efficiënter.

Afbeelding1; Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen – Ministerie van Economische zaken

Hiervoor is het soortmanagementplan in het leven geroepen. Steeds meer provincies en gemeenten hebben inmiddels zo’n plan opgesteld. In een soortmanagementplan worden maatregelen en afspraken vastgelegd om ruimtelijke ontwikkeling en het beheer en bescherming van bepaalde diersoorten mogelijk te maken. De soorten betreffen in hoofdzaak beschermde diersoorten die in het kader van de wet natuurbescherming bij de uitvoer van ruimtelijke ontwikkelingen voor conflicten kunnen zorgen. Met een goed opgesteld soortmanagementplan kan overtreding van de Wet natuurbescherming voorkomen worden en/of een vergunning worden verkregen.

Een soortmanagement plan wordt opgesteld op basis van een uitgebreid veldonderzoek. Zo wordt vastgesteld welke beschermde diersoorten gebruik maken van het plangebied en welke functie het gebied heeft voor die diersoorten. In het soortmanagementplan worden vervolgens afspraken en maatregelen vastgelegd om de staat van instandhouding voor deze soorten te waarborgen. Denk hierbij aan werkprotocollen en concrete mitigatiemaatregelen voor bijvoorbeeld gebouwbewonende soorten als vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen.

Afbeelding 2. Een voorbeeld van een gebouwbewonende soort: een grootoorvleermuis tussen de balken van een dakconstructie.

Het voordeel van een soortmanagementplan is dat het de kans op vertraging van ruimtelijke ontwikkelingen aanzienlijk kan verminderen en tegelijkertijd de staat van instandhouding van bepaalde soorten wordt gewaarborgd.

Voor Ecoquicksan heeft Silvavir met veel plezier in een aantal Overijsselse kernen onderzoek gedaan naar verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten zoals de gierzwaluw, gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Ook de aanwezigheid van andere soorten zoals steenuil, egel, steenmarter en boeren- en huiszwaluwen werden meegenomen in het onderzoek.