0570-244037 info@silvavir.com

Het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging publiceerden op 28 oktober het Vleermuisprotocol 2021.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn, in het kader van de Wet Natuurbescherming, regelmatig vleermuisinventarisaties noodzakelijk. Om de kans op aanwezigheid of afwezigheid van vleermuizen en de gebiedsfuncties voor vleermuizen effectief vast te stellen maken wij tijdens onze vleermuisinventarisaties gebruik van het vleermuisprotocol.

Het vleermuisprotocol is de kwaliteitsstandaard voor vleermuisinventarisaties. Het beschrijft o.a. de perioden voor onderzoek, de beste veldcondities, het aantal en de duur van het onderzoek en de toe te passen methoden. Deskundige vleermuisonderzoekers kunnen op basis van dit protocol bepalen welke onderzoeksinspanning nodig is. Bevoegde gezagen gebruiken dit protocol bij hun beoordeling van vergunning- en ontheffingsaanvragen voor de Wet natuurbescherming. Wanneer het protocol op de juiste wijze gevolgd is, zal het bevoegd gezag in de meeste gevallen geen aanvullend onderzoek verlangen. Daarnaast zorgt de toepassing van het protocol ervoor dat een onderzoek stand houdt in een eventuele juridische procedure.

Om de kwaliteit van het vleermuisprotocol te waarborgen wordt het protocol regelmatig geëvalueerd en zonodig geactualiseerd in het vleermuisvakberaad. Het vleermuisvakberaad bestaat uit deskundigen van het Netwerk Groene bureaus, de zoogdiervereniging en bevoegde gezagen. Het nieuwe protocol wordt 1 januari 2021 van kracht.

Het Vleermuisprotocol 2021 is beschikbaar op de website van Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging.

 

Het is leuk als je dit bericht deelt!