0570-244037 info@silvavir.com

Afgelopen weken heeft Silvavir in samenwerking met onderaannemers voor verschillende projecten en op diverse locaties faunavoorzieningen aangebracht. Zo zijn er onder andere:

  • Mussentillen geplaatst
  • Vleermuiskasten opgehangen
  • Paalkasten voor vleermuizen geplaatst
  • Verblijfplaatsen voor steenmarters gemaakt

Op de locaties waar de voorzieningen zijn geplaatst vinden ruimtelijke ontwikkelingen plaats zoals sloop en renovatie. Door deze werkzaamheden zullen verblijfplaatsen van beschermde soorten verdwijnen. Met het plaatsen van deze kasten compenseren we de verblijven die verloren gaan en blijven natuurwaarden in stand. In de nieuwe situatie zorgen we ervoor dat  gebouwbewonende beschermde soorten weer gebruik kunnen maken van bebouwing.


Vleermuis paalkast


Mussentil


Vleermuiskast in boom


Vleermuiskast aan woning


Steenmarterverblijf

Wil je zelf een steentje bijdragen? Hier vind je bouwtekeningen van enkele voorzieningen.

Het is leuk als je dit bericht deelt!