0570-244037 info@silvavir.com

De bever (Castor fiber) is het grootste knaagdier van Europa. Mede door jacht en het verdwijnen van leefgebied is de bever in 1826 in Nederland uitgestorven. Vanaf 1988 zijn de dieren echter uitgezet op verschillende plaatsen in het land, waaronder de Gelderse Poort en het Hunzedal. Vanuit deze populaties verspreiden bevers zich sindsdien gestaag en vullen tussenliggend geschikt habitat geleidelijk op.

Na bijna 200 jaar afwezigheid worden er langs de IJssel tussen Zutphen en Zwolle weer sporen van zwervende bevers aangetroffen. Ecologen Sil Westra (Silvavir Ecologisch Advies) en Michiel Schaap (Natuurmonumenten) hebben deze ontwikkelingen op de voet gevolgd.  Met de hulp van onder andere muskusrattenbestrijders van het waterschap Rijn en IJssel wordt de verspreiding van de bever in dit gebied nauwlettend in de gaten gehouden.

Vraatsporen zijn vaak makkelijk te herkennen

Uit de monitoring is gebleken dat de bever zich in een hoog tempo verspreidt langs de Schipbeek in het grensgebied tussen de Achterhoek en Twente. Dit komt vooral door de herinrichting van deze beek door het waterschap Rijn en IJssel; er is meer ruimte voor water en natuur ontstaan door vistrappen, natuurvriendelijk groenbeheer en hermeandering.

De bever zou schade kunnen toebrengen aan oeverlichamen van beken door het graven van holen. Daarom is het belangrijk dat de waterschappen Rijn en IJssel en Drents Overijsselse Delta bedacht zijn op de aanwezigheid van bevers zodat er tijdig preventieve maatregelen kunnen worden getroffen op plaatsen waar in de toekomst knelpunten kunnen ontstaan.

Het gehele artikel is gepubliceerd in Nature Today

Foto’s: Michiel Schaap

Het is leuk als je dit bericht deelt!