0570-244037 info@silvavir.com

Methodologisch onderzoek waterspitsmuis

Tegenwoordig wordt er veel onderzoek gedaan naar (kleine zoog)dieren met gebruik van environmental DNA (eDNA). Voor sommige soorten werkt dit goed maar voor waterspitsmuis is hier nog niet iedereen het over eens. Het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging beschouwen de eDNA methode voor waterspitsmuis als niet voldoende getoetst en schrijven de klassieke live trap methode voor in haar protocollen.

Wij bij Silvavir vinden dat er meer onderzoek moet komen naar de trefkans van verschillende onderzoeksmethoden voor waterspitsmuis. We zijn daarom vanaf 2020 zelf verschillende onderzoeksmethoden naast elkaar gaan combineren om gestandaardiseerd data over de trefkans te verzamelen. We worden gehoord en inmiddels sluiten er grote partijen aan en verzamelen we op grote schaal gegevens. De dataset die we verzamelen wordt de basis voor het onderbouwen van het gebruik van de beste methode(n).