0570-244037 info@silvavir.com

Inventarisatie van beverterritoria

door | feb 8, 2017

In opdracht van TenneT en samenwerking met Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging en de gemeente Almere heeft Silvavir in 2016 oevers onderzocht langs waterlopen waar een nieuw traject voor een ondergrondse hoogspanningskabel ligt. De watergangen zijn namelijk onderdeel van het leefgebied van de bever en de bever is een beschermde soort. In verband met de natuurwetgeving moeten eventuele negatieve effecten op de bevers worden onderzocht en gemitigeerd worden. Daarvoor is het noodzakelijk om allereerst de aanwezige beverterritoria gedetailleerd in kaart te brengen.

 


Een bevergeurmerk langs een watergang


GIS kaart gemaakt op basis van veldinventarisaties

Tijdens een aantal veldbezoeken zijn met behulp van een GPS alle locaties van aangetroffen beverholen, -burchten, -vraatsporen en -geurmerken vastgelegd met een GPS. Hierna zijn deze voor de onderstaande rapportage netjes in kaart gebracht met behulp van de GIS-applicatie QGIS. In totaal zijn er tijdens de drie veldbezoeken 69 unieke geurmerken in het plangebied aangetroffen. Op basis hiervan en de ligging van verblijfplaatsen is de inschatting gemaakt, dat er twee territoriumgrenzen aanwezig zijn en dat er drie beverfamilies in het plangebied leven.